Login

Praktijk

Het behandeltraject
Eerste consult
Iedere begeleiding begint met een intakegesprek om een beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand en klachtenpatroon. Vragen met betrekking tot voedingspatroon, leefstijl, medische geschiedenis, medicijn- en supplementgebruik vormen onderdeel van de uitgebreide anamnese. Deze uitvoerige inventarisatie van gegevens is nodig om te bepalen welke factoren van invloed zijn op het klachtenpatroon. Met inachtneming van de hulpvraag wordt  aan het eind van het intakegesprek een behandelplan opgesteld. Een intakegesprek duurt 60 minuten.

Om het eerste consult soepel te laten verlopen is het verstandig vooraf enkele gegevens op papier te zetten. Zodra er een afspraak is gemaakt ontvangt u van mij een intakeformulier, klachtenscreening en eetverslagformulier. Het  heeft de voorkeur om deze informatie vooraf per email te retourneren. Neem ook een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak.

Vervolgconsult
Het vervolgconsult vindt over het algemeen 2-4 weken na het eerste consult plaats. Hierin wordt het voedingsadvies en het effect op uw klachten besproken. De voortgang van de behandeling wordt in de vervolgconsulten geëvalueerd en indien nodig worden adviezen in overleg aangepast. De duur van een vervolgconsult varieert van 45 minuten voor het tweede gesprek tot 15 à 30 minuten voor overige consulten. Telefonische consulten of emailconsulten behoren ook tot de mogelijkheden. Het aantal consulten is afhankelijk van de gezondheidsklachten en de hulpvraag.

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)
Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk en heeft u voor een behandeling in principe geen verwijzing meer nodig van uw arts. Helaas vergoeden slechts enkele zorgverzekeraar de behandeling als u zonder verwijzing naar de diëtist gaat. Lees uw polis goed na of neem contact op met uw zorgverzekeraar om te kijken of deze de directe toegang vergoedt. Indien dit niet het geval is, raad ik u aan om eerst een verwijzing bij uw huisarts te halen. CZ, Delta Lloyd, Ohra en de Friesland vragen in ieder geval om een verwijzing.

Komt u voor het eerst bij de diëtist zonder verwijsbrief dan vindt er een zogeheten DTD-screening plaats. Dit is een vooronderzoek om te kijken of u bij de diëtist aan het juiste adres bent. Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf, maar mogelijk heeft u ook andere klachten of aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de behandeling. Zijn er twijfels, dan krijgt u het advies om contact op te nemen met uw arts of er zal, in overleg met u,  contact worden gezocht met uw arts.

Tarieven,  vergoeding en betaling
Dieetadvisering valt onder de basisverzekering waardoor er per kalenderjaar 3 uur wordt vergoed. Houd hierbij wel rekening met het jaarlijkse eigen risico. Enkele aanvullende verzekeringen vergoeden dieet- en voedingsadviezen. Hierbij vindt geen verrekening meer plaats met het eigen risico. Indien uw huisarts de zorg rondom Diabetes Mellitus georganiseerd heeft vanuit Ketenzorg, dan kunt u bij mij terecht voor uw hulpvraag. In geval van een verwijzing Ketenzorg COPD en hart- en vaatziekten dient u een dietist te consulteren die een overeenkomst heeft met de betreffende zorggroep.

Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars die dieetzorg in hun aanvullende pakket hebben opgenomen of controleer uw eigen polisvoorwaarden om te achterhalen of u voor extra vergoeding in aanmerking komt en hoeveel u vergoed krijgt.

De declaraties worden rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekering in. Indien de maximale vergoeding is bereikt ontvangt u van mij een factuur. 

Richtlijn consulttijden en tarieven
Intakegesprek (60 minuten+15 min uitwerktijd)    : € 87,50
2e consult (45 minuten)         : € 52,50
Vervolgconsulten (15/30 min) : € 17,50 / € 35,00
Advies                                  : € 17,50 / € 35,00 / € 52,50

In de gedeclareerd tijd wordt de tijd nodig voor cliëntcontact, analyse, bijhouden dossier, uitwerkingen en eventueel overleg of rapportage naar uw huisarts/verwijzer berekend.

Voor een telefonisch consult of mailconsult worden dezelfde tarieven gehanteerd.

Annuleren
Als u de afspraak meer dan 24 uur van tevoren annuleert worden er geen kosten in rekening gebracht. Wanneer u later afzegt of de afspraak niet nakomt wordt 75% van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Annuleren kan per telefoon of per e-mail.

Fiscale aftrek voor dieetkosten
Voor de belastingdienst vormen dieetkosten een onderdeel van de ziektekosten. Als u in een jaar veel kosten heeft gemaakt als gevolg van ziekte (waaronder dus dieetkosten), dan kunt u deze in het kader van de inkomstenbelasting aftrekken als ze boven een bepaalde drempel komen. Deze drempel wordt jaarlijks vastgesteld. Ook de hoogte van de aftrekbare dieetkosten wordt jaarlijks vastgesteld. De belastingdienst heeft een lijst van aandoeningen waarbij de dieetkosten aftrekbaar zijn. Op deze lijst is ook de hoogte van het bedrag aangegeven. Het gaat om een vast bedrag per dieet per jaar of per deel van een jaar. Voor de actuele regelgeving verwijzen ik u naar www.belastingdienst.nl (zoek op dieetkosten).

Bijzonder bijstand voor dieetkosten
Wanneer een dieet aanzienlijke kosten met zich meebrengt en u een laag inkomen heeft, kan in bepaalde gevallen een beroep worden gedaan op bijzondere bijstand. In dat geval dient u zich te wenden tot de gemeentelijke sociale dienst. Als de meerkosten van het dieet in hoofdzaak worden veroorzaakt door een dieetpreparaat dat vergoed wordt via de basisverzekering, heeft u geen recht op bijzondere bijstand. De hoogte van het inkomen, waarbij recht bestaat op bijzondere bijstand is door de overheid vastgesteld. De sociale dienst geeft hier meer informatie over.

Klanttevredenheid
Binnen de begeleiding zal u merken dat ik al het mogelijke doe u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Desondanks kan het zo zijn dat u ontevreden bent over een aantal zaken. Ik wil u vragen dan als volgt te handelen.

1. Bespreek het probleem eerst met mij zodat we samen kunnen zoeken naar een bevredigende  oplossing.
2. Als u het moeilijk vindt om mij rechtstreeks te benaderen, of wanneer wij er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van de Zorgbelangorganisatie in uw regio. Voor adresgegevens van een afdeling IKG bij u in  de buurt kunt u informeren bij:
Klachtenopvang Zorg, telefoon: 0900-2437070 (€ 0,10 per minuut) of bij Zorgbelang Nederland via www.zorgbelang-nederland.nl
3. Heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort. Telefoon: 033 421 61 89

Heeft u behoefte aan uitgebreidere informatie klik dan hier voor de "Klachtregeling voor paramedici in de eerstelijnszorg".